Projekty zakończone

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczon-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Kamelot realizuje projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w ramach grantu powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2020r. do 29.11.2020r.

PRZEZNACZENIE GRANTU:

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania warsztatom terapii zajęciowej lub organizacjom realizującym na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

 WARTOŚĆ GRANTU: 2 268zł.

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Prawo i finanse są dla każdego” w ramach konkursu “Szansa-Rozwój-Niezależność” współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000226/05/D.

Formą wsparcia w ramach projektu są warsztaty, podczas których korzystając z wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej pracy z klientami Biura Porad Obywatelskich, w tym również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przedstawione zostaną
realne zagrożenia i skutki faktyczne i prawne wynikające z niskiej świadomości i niedostatecznej wiedzy ekonomicznej i prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wskazane zostaną narzędzia, które zabezpieczą osoby niepełnosprawne przed błędami, które mogą doprowadzić do poważnych negatywnych skutków finansowo-prawnych.

Warsztat prowadzony metodami pracy w podgrupach, studium przypadku, gier symulacyjnych, gier integracyjnych itp.

Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie projektu dostępnym w biurze projektu – siedzibie Fundacji Kamelot, ul. Kilińskiego 13/1 w Łodzi.

 

Termin realizacji działań w projekcie 01.01.2019-31.03.2020.