Sukces z miasta Łodzi
pochodzi

Projekt „Sukces z miasta Łodzi pochodzi” realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusz: Działanie Europejski Fundusz Społeczny Plus, Priorytet FELD.07, Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”. 

Okres realizacji projektu od 01.01.2024 r. do 31.12.2026

ciąg poziomy 4 logotypów w układzie: od lewej znak Fundusze Europejskie dla łódzkiego, następnie Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, następnie Znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napis „Dofinansowane przez Unię Europejską”, następnie Znak województwa łódzkiego i napis „Województwo Łódzkie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej wsparty promowaniem równości szans i niedyskryminacji. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia grupy docelowej, tj. 100 osób (83K/17M). 

Grupa docelowa to min. 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnościami (40K/10M) i maksymalnie 50 osób biernych zawodowo – emerytów (43K/7M) zamieszkałych na terenie miasta Łodzi

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) wiek powyżej 18 roku życia,

b) zamieszkanie na obszarze miasta Łodzi,

c) status osoby z niepełnosprawnościami lub/i osoby biernej zawodowo – emeryta

d) nie uczestniczenie w innych projektach aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanych z środków UE

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

– Indywidualne ścieżki reintegracji i Indywidualne plany działania

– Indywidualne poradnictwo obywatelskie i psychologiczne

– Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

– Warsztaty integracji zawodowej

– Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

– Szkolenia zawodowe

– Staże

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu będzie realizowana w 10 turach po 10 osób

I tura rekrutacji: kwiecień 2024 r.

II tura rekrutacji: lipiec 2024 r.

III tura rekrutacji: październik 2024 r.

IV tura rekrutacji: styczeń 2025 r.

V tura rekrutacji: kwiecień 2025 r.

VI tura rekrutacji: lipiec 2025 r.

VII tura rekrutacji: październik 2025 r.

VIII tura rekrutacji: styczeń 2026 r.

IX tura rekrutacji: kwiecień 2026 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i kwalifikowalności do projektu znajdują się
w Regulaminie projektu dostępnym w plikach do pobrania oraz w biurze projektu.

PLANOWANE EFEKTY WSPARCIA

Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie:

100

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:

100

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu:

12

Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu:

100

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:

50

Skip to content