Fundacja Kamelot w partnerstwie z Miastem Łódź rozpoczyna realizację projektu

pt. „SUKCES Z MIASTA ŁODZI POCHODZI”,

który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Miasto Łódź

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.08.2020 r. do 31.07.2022

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji zgodnych z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy wśród 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn), co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem, w tym 10 osób bezrobotnych, 40 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych – mieszkańców obszaru rewitalizowanego lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji Łodzi.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)     wiek powyżej 18 r.ż.

2)     są bezrobotne

3)     mieszkają na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione zamieszkanie w związku z wdrażaniem tego procesu

4)     posiadają zadłużenie lub zagrożenie zadłużeniem

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

1)     diagnoza potrzeb oraz predyspozycji społeczno-zawodowych

2)     indywidualne poradnictwo obywatelskie

3)     indywidualne poradnictwo psychologiczne

4)     warsztaty pt. „Gospodarowanie budżetem domowym”

5)     warsztaty pt. „Prawo w zadłużeniach”

6)     indywidualne doradztwo zawodowe

7)     indywidualne pośrednictwo pracy

8)     szkolenia zawodowe

9)     staże zawodowe

PLANOWANE EFEKTY WSPARCIA:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 60

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%

 

REKRUTACJA: 

w 2 turach po 30 osób w każdej

I tura sierpień – grudzień 2020

II tura sierpień 2021

Szczegóły dotyczące rekrutacji i kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie projektu dostępnym w plikach do pobrania oraz w biurze projektu.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.457.613,60 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE (EFS): 1.238.971,56 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA: 126.242,04 zł

 

DODATKOWE INFORMACJE:

tel. 512 835 003

e-mail: fundacjakamelot@gmail.com

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

MAPA OBSZARU REWITALIZACJI

WYKAZ ULIC OBSZARU REWITALIZACJI

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu