Fundacja Kamelot w partnerstwie z Miastem Łódź rozpoczyna realizację projektu

pt. „SUKCES Z MIASTA ŁODZI POCHODZI II”,

który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Miasto Łódź

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2021 r. do 31.01.2023

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zdrowotnych oraz uzyskanie kompetencji i/lub kwalifikacji zgodnych z osobistym potencjałem i potrzebami lok. rynku pracy wśród 44 osób (26 kobiet i 18 mężczyzn), co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem, w tym 14 osób bezrobotnych, 20 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych – mieszkańców obszaru rewitalizowanego lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji Łodzi.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)     wiek powyżej 18 r.ż.

2)     są bezrobotne

3)     mieszkają na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione zamieszkanie w związku z wdrażaniem tego procesu

4)     posiadają zadłużenie lub zagrożenie zadłużeniem

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

1)     diagnoza potrzeb oraz predyspozycji społeczno-zawodowych

2)     indywidualne poradnictwo obywatelskie

3)     indywidualne poradnictwo psychologiczne

4)     warsztaty pt. „Gospodarowanie budżetem domowym”

5)     warsztaty pt. „Prawo w zadłużeniach”

6)     indywidualne doradztwo zawodowe

7)     indywidualne pośrednictwo pracy

8)     szkolenia zawodowe

9)     staże zawodowe

PLANOWANE EFEKTY WSPARCIA:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 11

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 44

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 14

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 26%

 

REKRUTACJA: 

w 2 turach po 22 osoby w każdej

I tura kwiecień – maj 2021

II tura marzec – kwiecień 2022

Szczegóły dotyczące rekrutacji i kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie projektu dostępnym w plikach do pobrania oraz w biurze projektu.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.014.838,66 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE (EFS): 862.612,86zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA: 100.425,80 zł

 

DODATKOWE INFORMACJE:

tel. 512 835 003

e-mail: fundacjakamelot@gmail.com

 

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

MAPA OBSZARU REWITALIZACJI

WYKAZ ULIC OBSZARU REWITALIZACJI

 

 

HARMONOGRAM – WARSZTATY 1

 

HARMONOGRAM – WARSZTATY 2

HARMONOGRAM – WARSZTATY 3

HARMONOGRAM – PORADNICTWO OBYWATELSKIE

HARMONOGRAM – PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

HARMONOGRAM – DORADZTWO ZAWODOWE

 

HARMONOGRAM – PRAC. BIUROWY

HARMONOGRAM – GRAFIK 

HARMONOGRAM – OBSŁUGA KLIENTA

HARMONOGRAM – KROJCZY

HARMONOGRAM – PROFESJONALNE SPRZĄTANIE

HARMONOGRAM – ASYSTENT NAUCZYCIELA

HARMONOGRAM – STYLIZACJA PAZNOKCI

HARMONOGRAM – ARCHIWIZACJA

HARMONOGRAM – ANIMATOR

 

 

 

 

Close Menu