Sukces z miasta Łodzi
pochodzi II

Fundacja Kamelot w partnerstwie z Miastem Łódź rozpoczyna realizację projektu

pt. „SUKCES Z MIASTA ŁODZI POCHODZI II”,

który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Miasto Łódź

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2021 r. do 31.01.2023

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zdrowotnych oraz uzyskanie kompetencji i/lub kwalifikacji zgodnych z osobistym potencjałem i potrzebami lok. rynku pracy wśród 44 osób (26 kobiet i 18 mężczyzn), co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem, w tym 14 osób bezrobotnych, 20 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych – mieszkańców obszaru rewitalizowanego lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji Łodzi.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

W  projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) wiek powyżej 18 r.ż.

2) są bezrobotne

3) mieszkają na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione zamieszkanie w związku z wdrażaniem tego procesu

4) posiadają zadłużenie lub zagrożenie zadłużeniem

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

1) diagnoza potrzeb oraz predyspozycji społeczno-zawodowych

2) indywidualne poradnictwo obywatelskie

3) indywidualne poradnictwo psychologiczne

4) warsztaty pt. „Gospodarowanie budżetem domowym”

5) warsztaty pt. „Prawo w zadłużeniach”

6) indywidualne doradztwo zawodowe

7) indywidualne pośrednictwo pracy

8) szkolenia zawodowe

9) staże zawodowe

Rekrutacja

w 2 turach po 22 osoby w każdej

I tura kwiecień – maj 2021

II tura marzec – kwiecień 2022

Szczegóły dotyczące rekrutacji i kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie projektu dostępnym w plikach do pobrania oraz w biurze projektu.

PLANOWANE EFEKTY WSPARCIA

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

 

– 11%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

 

– 44%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

 

– 14%

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

– 34%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu 

do osób z niepełnosprawnościami 

 

– 12%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

– 26%

Dodatkowe informacje

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.014.838,66zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE (EFS): 862.612,86zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA: 100.425,80zł

 

tel.: 512 835 003

e-mail: fundacjakamelot@gmail.com

 

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

MAPA OBSZARU REWITALIZACJI

WYKAZ ULIC OBSZARU REWITALIZACJI