Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Łodzi

W ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.) Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. „Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna na terenie Łodzi w 2020 roku”, który jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym przy współpracy Urzędu Miasta Łodzi.

Nasze punkty

W 2020 roku Fundacja Kamelot świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 3 punktach w Łodzi:

 

1) Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3         ul. Przemysłowa 7

 

2) Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8         pl. Barlickiego 11

 

3) Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 12       ul. Piotrkowska 238

 

Punkty są czynne w:

poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 12.00 – 16.00

oraz we wtorki w godz. 13.00 – 17.00

 

umawianie wizyt: 42 638 44 44

Poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Samodzielność to konieczność” w ramach konkursu “Szansa-Rozwój-Niezależność” współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000224/05/D.

 

Formą wsparcia w ramach projektu jest poradnictwo obywatelskie skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w biurze projektu – siedzibie Fundacji Kamelot, ul. Kilińskiego 13/1 w Łodzi.

 

Termin realizacji działań w projekcie 01.01.2019-31.03.2022.

 

Wyciąg z Regulaminu rekrutacji projektu pt. Samodzielność to konieczność:

 

Porady obywatelskie są bezpłatne.

 

Działania projektu to poradnictwo obywatelskie świadczone:
1) w biurze projektu w Łodzi, ul. Kilińskiego 13 lok. 1
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-11.30
wtorek w godz. 8.30-12.30
2) środkami komunikacji:
– telefonicznie pod numerem: 512 835 003
– e-mailowo pod adresem: poradykamelot@gmail.com
poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30

 

Świadczone poradnictwo obywatelskie w Fundacji Kamelot objęte jest standardami Biur Porad Obywatelskich, do których należą m.in.: bezpłatność, poufność, bezstronność, dostępność usług, aktualność i rzetelność informacji, jednolity schemat doradzania i dokumentacji, zapewnienie jakości i kontroli porad, procedura skargowa.

 

Poradnictwo obywatelskie w ramach projektu obejmuje porady z zakresu spraw m.in.:
rodzinnych, mieszkaniowych, własności, spadkowych, finansowych (w tym zadłużeń), konsumenckich, pomocy społecznej, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, stosunków międzyludzkich.

 

Zasady rekrutacji do projektu:
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.01.2019r. i będzie miała charakter otwarty i ciągły do momentu zakończenia projektu, tj. do 31.03.2022 r.

 

 

Osobą korzystającą z porad obywatelskich może być osoba spełniająca następujące warunki:
1. ukończyła 18 rok życia
2. jest osobą niepełnosprawną
3. mieszka na terenie województwa łódzkiego.

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

 Fundacja Kamelot realizuje projekt pt. “Prawo i finanse są dla każdego” w ramach konkursu “Szansa-Rozwój-Niezależność” współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr umowy ZZO/000226/05/D.

 

Formą wsparcia w ramach projektu są warsztaty, podczas których korzystając z wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej pracy z klientami Biura Porad Obywatelskich, w tym również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przedstawione zostaną realne zagrożenia i skutki faktyczne i prawne wynikające z niskiej świadomości i niedostatecznej wiedzy ekonomicznej i prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wskazane zostaną
narzędzia, które zabezpieczą osoby niepełnosprawne przed błędami, które mogą doprowadzić do poważnych negatywnych skutków finansowo-prawnych.

 

Warsztat prowadzony metodami pracy w podgrupach, studium przypadku, gier symulacyjnych, gier integracyjnych itp.

 

Warunki rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w biurze projektu – siedzibie Fundacji Kamelot, ul. Kilińskiego 13/1 w Łodzi.

 

 

Termin realizacji działań w projekcie 01.01.2019-31.03.2020.

Wyciąg z Regulaminu rekrutacji projektu pt. "Prawo i finanse są dla każdego":

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

2. Kandydat do udziału w projekcie musi okazać się orzeczeniem o niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności U.

 

3. Warsztaty prowadzone będą w grupach 10-osobowych.

 

4. Każde warsztaty będą 2-dniowe i obejmą 14 godzin dydaktycznych zajęć. 

 

5. Uczestnicy/czki mają zapewnione materiały dydaktyczne i poczęstunek. 

 

6. Terminy realizacji warsztatów dostosowane będą do potrzeb uczestników.

 

7. Rekrutacja prowadzona jest na terenie 4 województw: łódzkiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i lubelskiego i ma charakter cykliczny – w styczniu, czerwcu i listopadzie 2019r.

 

8. Etapy rekrutacji:

1) zgłoszenie do udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie na adres fundacjakamelot@gmail.com lub listownie lub bezpośrednio do siedziby Fundacji Kamelot w Łodzi ul. Kilińskiego 13 lok. 1,
2) weryfikacja złożonych formularzy zgłoszeniowych,
3) powiadomienie o zakwalifikowaniu się lub nie zakwalifikowaniu do projektu e-mailowo lub telefonicznie,
4) sporządzenie listy kandydatów na warsztaty wraz z listą rezerwową,
5) uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej poszczególnych kandydatów na pierwszych zajęciach warsztatów.

Close Menu